പലിശയില്ലാതെ വീട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചാറിയാം

പലിശയില്ലാതെ വീട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഓരോ ജില്ലകളിലും വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള റേറ്റ് മാറ്റമുണ്ട്. കാസർകോട്, മലപ്പുറം, തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ … Read more