ഒറ്റനിലയിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി കേരളാ സ്റ്റൈൽ വീട്. പ്ലാനും മറ്റു വിവരങ്ങളും ഇതാ..

ഈ വീട് ഒരു ഇടത്തരം ഫാമിലിക്ക് യോജിച്ച ഡിസൈനാണ്. അതായത് 3 ബെഡ്റൂം ആണ് ഈ ഡിസൈന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റ നിലയിലാണ് ഈ വീടിൻറെ നിർമ്മിതി. വീതി കുറഞ്ഞതും നീളം കൂടിയതുമായ സ്ഥലത്ത് ഈ …

Read moreഒറ്റനിലയിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി കേരളാ സ്റ്റൈൽ വീട്. പ്ലാനും മറ്റു വിവരങ്ങളും ഇതാ..

4 സെൻറിൽ 390 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ആറര ലക്ഷത്തിന് നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തിന് പറ്റിയ വീട്. പ്ലാനും ഡിസൈനും ഇതാ..

4 സെൻറിൽ നിർമിക്കാവുന്ന ഒരു ചെറിയ വീടിൻറെ പ്ലാൻ ആണ് ഇത്. ഈ വീടിൻറെ ആകെയുള്ള ഏരിയ 390 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ്. നാലു മീറ്റർ ആണ് വീടിൻറെ മുൻപിലത്തെ വീതി. 9 മീറ്റർ …

Read more4 സെൻറിൽ 390 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ആറര ലക്ഷത്തിന് നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തിന് പറ്റിയ വീട്. പ്ലാനും ഡിസൈനും ഇതാ..