ചെറിയ പ്ലോട്ടിൽ 20 ലക്ഷത്തിന് നിർമ്മക്കാവുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു സുന്ദര ഭവനം. പ്ലാൻ കാണൂ..

ചെറിയ പ്ലോട്ടിൽ സുന്ദരമായ ഇരുനില വീട് എങ്ങനെ പണിയാമെന്ന് നോക്കാം. പലർക്കും ആശങ്കയുളവാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചെറിയ പ്ലോട്ടിൽ കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ എല്ലാ സൗകര്യവുമുള്ള വീട് എങ്ങനെ ഒരുക്കുമെന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന ഒരു പ്ലാനാണ് …

Read moreചെറിയ പ്ലോട്ടിൽ 20 ലക്ഷത്തിന് നിർമ്മക്കാവുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു സുന്ദര ഭവനം. പ്ലാൻ കാണൂ..

ഒറ്റനിലയിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി കേരളാ സ്റ്റൈൽ വീട്. പ്ലാനും മറ്റു വിവരങ്ങളും ഇതാ..

ഈ വീട് ഒരു ഇടത്തരം ഫാമിലിക്ക് യോജിച്ച ഡിസൈനാണ്. അതായത് 3 ബെഡ്റൂം ആണ് ഈ ഡിസൈന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റ നിലയിലാണ് ഈ വീടിൻറെ നിർമ്മിതി. വീതി കുറഞ്ഞതും നീളം കൂടിയതുമായ സ്ഥലത്ത് ഈ …

Read moreഒറ്റനിലയിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി കേരളാ സ്റ്റൈൽ വീട്. പ്ലാനും മറ്റു വിവരങ്ങളും ഇതാ..

4 സെൻറിൽ 390 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ആറര ലക്ഷത്തിന് നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തിന് പറ്റിയ വീട്. പ്ലാനും ഡിസൈനും ഇതാ..

4 സെൻറിൽ നിർമിക്കാവുന്ന ഒരു ചെറിയ വീടിൻറെ പ്ലാൻ ആണ് ഇത്. ഈ വീടിൻറെ ആകെയുള്ള ഏരിയ 390 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ്. നാലു മീറ്റർ ആണ് വീടിൻറെ മുൻപിലത്തെ വീതി. 9 മീറ്റർ …

Read more4 സെൻറിൽ 390 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ആറര ലക്ഷത്തിന് നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തിന് പറ്റിയ വീട്. പ്ലാനും ഡിസൈനും ഇതാ..