18 ലക്ഷത്തിന് മൂന്ന് ബെഡ് റൂമുള്ള മനോഹരമായ ഒറ്റ നില വീട് നിർമ്മിക്കാം. വീടിന്റെ പ്ലാൻ കാണൂ..

വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വീടാണിത് 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് ഈ വീട്ടിലുള്ളത്. ഇതിൽ 3ബെഡ്റൂം ആണുള്ളത്. മൂന്ന് ബെഡ്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഉള്ളതാണ്. ഈ വീടിന് … Read more